Search News Posts

Validating credentials, please wait...
Professional IoT Platform
SmartConnect Professional IoT Platform

SmartConnect cung cấp một nền tảng kết nối, nền tảng công nghệ cho phép các nhà phát triển ứng dụng có thể dễ dàng xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành các ứng dụng/dịch vụ IoT của riêng mình.

Với SmartConnect việc xây dựng một ứng dụng/dịch vụ IoT chỉ với các bước:

1. Khai báo kết nối thiết bị của bạn đến hệ thống SmartConnect.

2. Tiếp nhận và quản lý dữ liệu từ các thiết bị gửi về.

3. Xây dựng ứng dụng của bạn dựa trên các công cụ có sẵng của hệ thống.

4. Theo dõi hoạt động của ứng dụng và tiếp nhận kết quả đạt được

SmartConnect hỗ trợ nhiều phương án kết nối tới thiết bị, giúp hệ thống có thể dễ dàng kết nối tới nhiều loại thiết bị khác nhau.

SmartConnect được thiết kế tối ưu hóa cho việc xử lý các bản tin, cho phép hệ thống có thể kế nối đồng thời tới hàng triệu thiết bị, tiếp nhận hàng chục nghìn bản tin trên giây.

SmartConnect được thiết kế giúp đảm bảo tính an toàn, bảo mật và khả năng hoạt động ổn dịnh, liên tục cho toàn hệ thống.

SmartConnect hỗ trợ các phương thức kết nối tới thiết bị qua Lora, Sigfox, NB IoT,…

SmartConnect: Scalable Achitectures
 

SmartConnect: Hightlight

Multitenantcy

SmartConnect cung cấp tính năng Multi-tenant, Multi-application cho phép trên cùng một hệ thống SmartConnect có thể cung cấp đồng thời nhiều ứng dụng/dịch vụ IoT cho đồng thời nhiều khách hàng khác nhau.

Dễ Dàng Mở Rộng

SmartConnect được thiết kế tối ưu cho phép có thể kết nối đồng thời tới hàng triệu thiết bị, đáp ứng khả năng mở rộng nhanh chóng và dễ dàng cho các doanh nghiệp sử dụng, cung cấp dịch vụ IoT.

Alarm Server

SmartConnect cung cấp cớ chế tự động gửi cảnh báo, theo đó khách hàng có thể cấu hình gửi cảnh báo dựa theo các thông số/giá trị gửi về từ các thiết bị IoT.

Khách hàng có thể cấu hình cảnh báo qua email, SMS hoặc cấu hình gửi cảnh báo trực tiếp tới các hệ thống theo dõi, giám sát hiện tại của doanh nghiệp qua SNMP

Tích Hợp Với Các Ứng Dụng Thứ Ba

SmartConnect cho phép dễ dàng tích hợp với các ứng dụng khác của doanh nghiệp:

Cho phép cấu hình gửi bản tin trực tiếp từ SmartConnect tới các ứng dụng khác của doanh nghiệp thông qua các giao thức: MQTT, HTTPS, REST.

Xây dựng các giao diện quản trị, vận hành, báo cáo thống kê cho hệ thống SmartConnect trên các hệ thống ứng dụng hiện tại của doanh nghiệp thông qua các hàm API mà SmartConnect cung cấp

Dễ Dàng Kết Nối Tới Mọi Loại Thiết Bị

SmartConnect hỗ trợ nhiều phương thức kết nối tới các thiết bị IoT, theo nhiều giao thức như: MQTT, HTTPS, REST,… Cho phép các nhà phát triển ứng dụng có thể dễ dàng kết nối tới nhiều loại thiết bị của nhiều nhà cung cấp khác nhau

Smart Rules Engine

Rules Engine được thiết kế như là trái tim của hệ thống SmartConnect, theo đó toàn bộ bản tin từ các thiết bị gửi tới hệ thống đều được xử lý tại rules engine.

Rules Engine hố trợ nhiều cơ chế xử lý bản tin và nhiều cơ chế trigger khác nhau, như: trigger tới mộ function nội bộ trong hệ thống, gửi cảnh báo tới

Dễ Dàng Quản Lý, Vận Hành

SmartConnect cung cấp nhiều công cụ hỗ trợ cho việc quản lý vận hành hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục

An Toàn, Bảo Mật

Toàn bộ các thiết bị kết nối lên hệ thống đều phải được xác thực qua cớ thẻ bảo mật (token).

Toàn bộ các ứng dụng, giao diện đều phải kết nối tới hệ thống thông qua các hàm API do hệ thống cung cấp, không được phép truy cập trực tiếp vào CSDL hoặc các thành phần lõi của hệ thống.

Tất cả các kết nối tới hệ thống đều được mã hóa thông qua giao thức SSL.

Big Data

SmartConnect sử dụng các hệ thống CSDL chuyên cho việc xử lý dữ liệu lớn như MogoDB, HBase, InfluxDB để lưu trữ dữ liệu các bản tin từ các thiết bị IoT gửi về.

SmartConnect cung cấp khả năng tích hợp với các Big Data Platform như: Apache Spark, Hortonwork, Cloudara.